Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou prostřednictvím eshopu na www.eshop.surmat.cz od naší společnosti

SURMAT, s.r.o. se sídlem Padělky 251, Lidéřovice, 696 61 Vnorovy

IČ: 24220132

DIČ: CZ24220132

Adresa pro doručování: Padělky 251, Lidéřovice, 696 61 Vnorovy

Telefonní číslo: +420 721 502 700

Kontaktní e-mail: podpora@surmat.cz

Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zakázky zkontrolovat její obsah, zda je v souladu s přiloženým dodacím listem či položkovou fakturou. Pokud je zboží v jakémkoliv nesouladu či zjevně poškozeno, je zákazník povinen učinit o této skutečnosti zápis s řidičem daného přepravce a zásilku nepřevzít. V tomto případě musí být vrácen i daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:  

  • neodborným použitím věci
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením věci způsobené jejím užíváním
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) jinými vnějšími vlivy
  • nesprávným skladováním – zboží je po obdržení nutno vyjmout z ochranné fóliea skladovat na suchém místě!

 Upozorňujeme zákazníky, že v případě našeho sortimentu se jedná o hutní materiál, který je určen k dalšímu zpracování, a proto malé nedokonalosti povrchu jako jemné oděrky či nepatrné škrábance nemohou být důvodem reklamace zboží.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě zjevného poškození přepravou je nutno sepsat s přepravcem zprávu o škodě a zboží popřípadě odmítnout. Pokud zákazník poškozené zboží převezme, zodpovídá za reklamaci s přepravcem sám.

Pro rychlejší vyřízení reklamace je vhodné o této skutečnosti předem informovat prodávajícího telefonicky nebo elektronicky.

Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u prodávajícího zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovatele e-shopu nebo osobně po předešlé telefonické domluvě. Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) nejsou zákazníci oprávněni posílat tzv. na dobírku! Provozovatel si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky odeslané zákazníkem na dobírku.

Prodávající posoudí nebo předá k posouzení oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

Kupující je povinen při reklamaci uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a je nutné zaslat nebo předložit veškeré doklady související s koupí zboží:

  • doklad o zaplacení zboží
  • přesný popis závady
  • kontakt na kupujícího

Kupující má podle posouzení vady nárok na tyto způsoby vyřízení reklamace:

  • přiměřenou slevu z ceny věci
  • výměnu věci

Pokud není možná ani jedna z výše uvedených možností, má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky.

V případě pochybností či nejasností s možnostmi použití prodávané věci doporučujeme předem kontaktovat naši firmu a předejít tak případným budoucím nejasnostem a nedorozuměním způsobených technickými vlastnostmi některých výrobků či jinými okolnostmi.

O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.
Při neoprávněné reklamaci, nebude-li zjištěna reklamovaná vada, nebo půjde-li o vadu, na kterou se nevztahuje poskytnutá záruka, může prodávající požadovat úhradu veškerých vzniklých nákladů.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s těmito VOP – reklamačním řádem provozovatele a platným právním řádem ČR.

V případě, že zákazníkem bude spotřebitel, záruční doba činí 24 měsíců, s výjimkou věcí zhotovených na zakázku – upravených na míru dle Vašich požadavků, u nichž činí záruka 6 měsíců.